Algemene Voorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN GEBRUIK FLEXPLEK 

Artikel 1.

Definities In deze de Algemene Bepalingen wordt verstaan onder: Texelsche Kade: de rechtspersoon als omschreven in artikel 2 van de Algemene Bepalingen, die als dienstverlening het gebruik van de Flexplek aanbiedt aan Gebruiker. Gebruiker: gebruiker van een door Texelsche Kade ter beschikking gestelde Flexplek.

Flexplek: tijdelijke werkplek in een gemeenschappelijke ruimte, welke door Gebruiker wordt gebruikt op basis van een tussen Partijen gesloten Overeenkomst.
Conferentieruimte: ruimte met de mogelijkheid om met max 50 personen te vergaderen en presentaties te geven.
Overlegruimte: ruimte met de mogelijkheid om met max 6 personen kort te overleggen.
Gebouw: het pand waar de Flexplek ter beschikking wordt gesteld gelegen te (1792AE) Oudeschild aan het adres Haven 15.
Huisregels: afspraken over het gedrag van Gebruiker gedurende het gebruik van het Gebouw, de Flexplek en Diensten en Faciliteiten, welke als bijlage 1 bij deze Algemene Bepalingen zijn gevoegd.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van een Particulier om binnen 14 dagen na reservering van de Flexplek af te zien van de Overeenkomst.
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot en met 20:00 uur.
Werkdag: een dag, niet zijnde zaterdag of zondag en niet zijnde een algemeen erkende feestdag als bedoeld in artikel 3.1. van de Algemene Termijnenwet.
Algemene Bepalingen: voorwaarden waaronder het Gebouw, de Flexplek en de Diensten en Faciliteiten beschikbaar worden gesteld of verleend door Texelsche Kade.
Particulier: natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die gebruik maakt van een Flexplek.
Partijen: Texelsche Kade en Gebruiker tezamen.
Overeenkomst: een tussen Partijen gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening, zijnde het ter beschikking stellen van een Flexplek.
Diensten en Faciliteiten: diensten, voorzieningen, apparatuur en hulpmiddelen welke in het Gebouw aanwezig zijn en (al dan niet tegen een vergoeding) beschikbaar worden gesteld aan Gebruiker bij het gebruik van de Flexplek. Artikel 2. Identiteit van Texelsche Kade Maatschap Verhuur, tevens handelend onder de naam: Texelsche Kade Beatrixlaan 27, 1791GA Den Burg KvK-nummer: 63100061 BTW-nummer: NL855091939B01

Artikel 3. Toepasselijkheid 
1. Deze Algemene Bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van dienstverlening tussen de Texelsche Kade en Gebruiker. 2. Op van deze Algemene Bepalingen afwijkende bedingen kan Gebruiker slechts een beroep doen, als deze nadrukkelijk en schriftelijk door Texelsche Kade zijn aanvaard.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
1. De Overeenkomst komt pas tot stand na betaling van de in rekening gebrachte vergoeding en nadat per e-mail de reservering van de Flexplek is bevestigd.
2. De e-mail waarin de reservering van de Flexplek is bevestigd, wordt geacht de tussen Partijen gesloten Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 5. Gebruik van de Flexplek

1. Gebruiker dient de Flexplek te gebruiken conform de bepalingen van de Overeenkomst, Algemene Bepalingen en Huisregels en daarbij geen hinder en overlast te veroorzaken. Gebruiker zal er voor zorgdragen dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen.
2. De Flexplek mag uitsluitend worden gebruikt ter uitoefening van werkzaamheden in het kader van de zakelijke dienstverlening of studie. Gebruiker heeft voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst onderzocht of de Flexplek geschikt is voor de werkzaamheden die Gebruiker wenst te verrichten op de Flexplek.
3. Gebruiker verplicht zich ertoe alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen ten einde te voorkomen dat Texelsche Kade door het gebruik van de Flexplek schade lijdt.
4. Gebruiker zal vluchtwegen en nooddeuren in het Gebouw te allen tijde vrij houden en de bereikbaarheid van brandblusvoorzieningen garanderen. Ook zal Gebruiker zich onthouden van het blokkeren van bedoelde vluchtwegen en nooddeuren.
5. Gebruiker is te allen tijde verplicht om aanwijzingen en instructies van de, door Texelsche Kade aangewezen, perso(o)n(en) op te volgen.
6. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Texelsche Kade is Gebruiker niet bevoegd de dienst- en installatieruimten, de platten, daken, goten en de niet voor algemeen gebruik bestemde plaatsen van het Gebouw te betreden of te laten betreden of vervoermiddelen te stallen op andere dan de daartoe bestemde plaatsen.
7. Gebruiker is niet bevoegd tot het doen van reclame-uitingen op de Flexplek of in het Gebouw. Gebruiker mag in geen geval de bedrijfsnaam van Texelsche Kade gebruiken met betrekking tot zijn bedrijf.
8. Gebruiker is voor schade of enig ander nadeel, volgend uit overtreding van de Overeenkomst, Algemene Bepalingen en Huisregels, aansprakelijk en ertoe gehouden hiertegen onverwijld voorzorgsmaatregelen te treffen, dan wel na ontstaan hiervan deze/dit te vergoeden respectievelijk op te heffen.
9. Gebruiker mag in geen geval op de Flexplek activiteiten uitvoeren die enige verwantschap met horeca hebben.
10. Texelsche Kade is bij een schending van de bepalingen uit de Overeenkomst, de Algemene Bepalingen en de Huisregels bevoegd Gebruiker (langer) gebruik van de Flexplek te ontzeggen en de toegang tot het Gebouw te verbieden, zonder dat Texelsche Kade verplicht is tot retournering van de reeds gedane betalingen.
11. Texelsche Kade heeft het recht het beschikbaar stellen van Flexplekken te schorsen in het geval politieke onrust, stakingen of andere situaties buiten haar macht.
12. Zonder opgaaf van reden is het Texelsche Kade toegestaan een kwalitatief gelijkwaardige Flexplek in gebruik te geven aan Gebruiker dan de Flexplek die Gebruiker op voorhand heeft gereserveerd.
13. Gebruiker dient de Flexplek bij het verlaten daarvan ten alle tijden ordentelijk en conform de Huisregels achter te laten.
14. Het is Gebruiker verboden wijzigingen aan te brengen aan de Flexplek.


 

 

Artikel 6. Diensten en Faciliteiten
1. Bij het gebruik van de Flexplek stelt Texelsche Kade, zonder hiervoor een vergoeding in rekening te brengen, de volgende Diensten en Faciliteiten beschikbaar aan Gebruiker: a. normaal gebruik van koffie en thee; b. gebruik van 1 parkeerplaats per Flexplek; c. schoonmaak van algemene ruimtes van het Gebouw; d. normaal gebruik van internet en wifiverbinding.
2. Het gebruik van aanwezige cateringfaciliteiten is niet bij de vergoeding voor de Flexplek inbegrepen.
3. Gebruik van de Overleg- en Conferentieruimte is niet bij het gebruik van de Flexplek inbegrepen. Slechts bij beschikbaarheid en na overleg met Texelsche Kade is tegen vergoeding gebruik van de Overleg- en Conferentieruimte mogelijk.
4. Texelsche Kade heeft het recht het beschikbaar stellen van de Diensten en Faciliteiten te schorsen of te beëindigen zonder opgaaf van redenen.
5. Het gebruik van de Diensten en Faciliteiten is afhankelijk van beschikbaarheid.
6. Vergoedingen voor het gebruik van Diensten en Faciliteiten worden op voorhand bij Gebruiker in rekening gebracht. De tarieven staan vermeld op de website van Texelsche Kade of zijn op aanvraag leverbaar.
7. De vermeldde prijzen voor de Diensten en Faciliteiten die door Texelsche Kade worden verstrekt zijn indicatief.
8. Indien Gebruiker gebruik wil maken van diensten en faciliteiten die niet door Texelsche Kade ter beschikking worden gesteld, dient Gebruiker contact op te nemen met Texelsche Kade.
9. Texelsche Kade heeft het recht, om zonder opgaaf van reden, Gebruiker het gebruik van een specifieke ruimte of ruimtes te ontzeggen.
10. Het is niet toegestaan om facilitair apparatuur uit het Gebouw mee te nemen.

Artikel 7. Annulering, opzegging en ontbinding
1. Gebruiker kan de Overeenkomst opzeggen door de reservering van het gebruik van de Flexplek te annuleren.
2. Annulering is alleen mogelijk per e-mailbericht aan Texelsche Kade of via het inlogportaal op de website van Texelsche Kade en is pas rechtsgeldig nadat het annuleringsbericht door Texelsche Kade is ontvangen.
3. Indien het annuleringsbericht uiterlijk 24 uur voor het beoogde gebruik door Texelsche Kade is ontvangen, is Gebruiker geen vergoeding verschuldigd.
4. Indien het annuleringsbericht uiterlijk 12 uur voor het beoogde gebruik door Texelsche Kade is ontvangen, is Gebruiker 50% van de vergoeding verschuldigd.
5. Indien het annuleringsbericht korter dan 12 uur voor het beoogde gebruik door Texelsche Kade is ontvangen, is Gebruiker de gehele vergoeding verschuldigd.
6. Eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie ten opzichte van de informatie en foto’s op de website van Texelsche Kade zullen nimmer een grond kunnen vormen voor ontbinding van de Overeenkomst dan wel aanpassing van de vergoeding.
7. Partijen zijn te allen tijde bevoegd de Overeenkomst tussentijds met wederzijds goedvinden te beëindigen.


 

Artikel 8. Verzekeringen
1. Gebruiker is verplicht ten tijde van het gebruik van de Flexplek een bedrijfs- of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten.
2. Texelsche Kade is slechts verantwoordelijk voor de verzekering van de zaken die in haar eigendom zijn. Gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het verzekeren van de zaken die zijn eigendom zijn.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Texelsche Kade is slechts aansprakelijk voor de schade voor zover dit uit de Overeenkomst, Algemene Bepalingen of de wet voortvloeit. De schadevergoedingsplicht strekt niet verder dan het door Texelsche Kade bij Gebruiker in rekening gebrachte bedrag met betrekking tot het gebruik van de Flexplek.
2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het beheer van persoonlijke goederen, materialen of eigendommen ten tijde van het gebruik van de Flexplek.
3. Texelsche Kade is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke goederen, materialen of eigendommen die door Gebruiker worden meegebracht en onbeheerd worden achtergelaten.
4. Texelsche Kade is niet aansprakelijk voor de schade van Gebruiker, noch heeft Gebruiker recht op prijsvermindering, verrekening of opschorting van enige betalingsverplichting en op ontbinding van Overeenkomst in geval van vermindering van het gebruiksgenot, ten gevolge van gebreken, waaronder die ten gevolge van zichtbare en onzichtbare gebreken aan de Flexplek, weersomstandigheden, diefstal of verlies van goederen, stagnatie in de bereikbaarheid van het Gebouw, stagnatie in de voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte, ventilatie of luchtbehandeling, storing van de installaties en apparatuur, in- en uitstroming van gassen en vloeistoffen, brand, ontploffing, tekortkomingen in de leveringen en diensten die zijn ontstaan na het aangaan van de Overeenkomst en gebreken die bij het aangaan van de Overeenkomst aanwezig waren, maar die Texelsche Kade niet kende of behoorde te kennen. Eveneens is Texelsche Kade niet aansprakelijk voor schade van derden die in het Gebouw aanwezig zijn en Gebruiker vrijwaart Texelsche Kade voor aanspraken van die derden ter zake.
5. Texelsche Kade is nimmer aansprakelijk voor schade aan of verlies van zaken waarvoor Gebruiker op grond van artikel 8 lid 2 verantwoordelijk is deze te verzekeren, en het afsluiten van een verzekering hiertoe in redelijkheid van Gebruiker kan worden gevergd.
6. Indien Gebruiker een Particulier betreft, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering, gesloten door Texelsche Kade, in het betreffende geval aanspraak geeft. 7. Voorgaande bepalingen zijn niet van toepassingen indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verhuurder.
8. Gebruiker is jegens Texelsche Kade aansprakelijk voor alle schade en verliezen aan de Flexplek, tenzij Gebruiker bewijst dat hem, de personen die Gebruiker tot het Gebouw heeft toegelaten, zijn personeel en de personen waarvoor Gebruiker aansprakelijk is, daaromtrent geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten.
9. Gebruiker vrijwaart Texelsche Kade tegen boetes die Texelsche Kade worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van Gebruiker.


 


Artikel 10. Hoofdelijke aansprakelijkheid
1. Indien twee of meer (rechts- of natuurlijke) personen samen partij bij de Overeenkomst zijn of door welke oorzaak dan ook worden, is elk van deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele bedrag van de vergoeding en alle verdere uit de Overeenkomst voor Gebruiker voortvloeiende verplichtingen.
2. Opzegging van de Overeenkomst dient aan respectievelijk door elk van deze personen te worden gedaan, wil de opzegging geldig zijn en effect hebben.
3. Uitstel van betaling of kwijtschelding door Texelsche Kade aan een der Gebruikers of een aanbod daartoe, betreft alleen die Gebruiker.

Artikel 11. Privacy
1. Texelsche Kade zal vertrouwelijk omgaan met de gegevens van Gebruiker. De gegevens zullen door Texelsche Kade nimmer verstrekt worden aan derden, tenzij Gebruiker daar expliciet toestemming voor geeft.
2. De gegevens van Gebruiker zullen door Texelsche Kade uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van dienstverlening aan Gebruiker.
3. Gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding en bescherming van privacygevoelige informatie die Gebruiker gebruikt bij de uitoefening van diens beroep of bedrijf.
4. Indien Gebruiker een natuurlijke persoon is, verstrekt Gebruiker bij het aangaan van de Overeenkomst, door ondertekening daarvan, toestemming aan Texelsche Kade en aan de eventuele beheerder om de persoonsgegevens van Gebruiker in een bestand op te nemen/te verwerken.
5. Onverminderd voorgaande bepalingen verwerkt Texelsche Kade de persoonsgegevens van Gebruiker conform de op de website van Texelsche Kade gepubliceerde privacy- en cookieverklaring.

Artikel 12. Geen overdracht gebruiksrechten Gebruiker is niet gerechtigd het gebruik van de Flexplek en de daaraan verbonden Diensten en Faciliteiten in gebruik te geven aan derden.

Artikel 13. Schade
1. Gebruiker is verplicht een gebrek of (dreigende) schade aan de Flexplek of het Gebouw direct aan Texelsche Kade te melden. Indien Gebruiker mondeling melding heeft gedaan van een voornoemde situatie, dient Gebruiker dit onverwijld conform artikel 14 aan Texelsche Kade mee te delen.
2. Gebruiker is verplicht tijdig passende maatregelen te nemen ter voorkoming en beperking van de schade aan de Flexplek of het Gebouw. De hierbij gemaakte kosten zullen door Texelsche Kade aan Gebruiker worden vergoed indien de (dreigende) schade niet aan Gebruiker is toe te rekenen en de kosten aantoonbaar en redelijk zijn.

Artikel 14. Kennisgeving Gebruiker en Texelsche Kade zullen alle mededelingen aan elkaar zoveel mogelijk per e-mail doen. Mondelinge mededeling worden zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigd. Eventuele schriftelijke mededelingen gericht aan Gebruiker worden verstuurd naar het door Gebruiker doorgegeven adres.

Artikel 15. Klachten Gebruiker dient klachten en wensen per e-mail indienen. Dringende gevallen kunnen mondeling worden meegedeeld. Gebruiker zal in dat geval de klacht of wens zo spoedig mogelijk per e-mail aan Texelsche Kade bevestigen.


Artikel 16. Boetebepaling Indien Gebruiker zich, na ingebrekestelling, niet houdt aan de in de Overeenkomst opgenomen voorschriften, verbeurt Gebruiker aan Texelsche Kade, voor zover geen specifieke boete is overeengekomen, een direct opeisbare boete van € 1.000 (zegge: éénduizend euro) per overtreding, alsmede een direct opeisbare boete van € 250 (zegge: tweehonderdvijftig euro) voor elke dag dat Gebruiker in verzuim is. Het vorenstaande laat onverlet het recht van Texelsche Kade op volledige schadevergoeding.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op al de tussen Gebruiker en Texelsche Kade gesloten overeenkomsten en deze Algemene Bepalingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen ter uitvoering van de overeenkomst en de Algemene Bepalingen worden uitsluitend onderworpen aan het oordeel van de in het arrondissement Midden-Nederland, locatie Amersfoort, bevoegde rechter.

Artikel 18. Wijzigingsbeding Texelsche Kade houdt zich het recht voor om de Algemene Bepalingen eenzijdig te wijzigen. Indien de Algemene Bepalingen worden gewijzigd zal Texelsche Kade Gebruiker schriftelijk, per post of digitaal, op hoogte brengen van deze wijziging. De meeste actuele versie van de Algemene Bepalingen is te verkrijgen op de website van Texelsche Kade.

Artikel 19. Slotbepalingen
1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Bepalingen nietig zijn of vernietigd worden, zullen de Overeenkomst en de Algemene Bepalingen voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
 2. Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en genoemde prijzen op de website van Texelsche Kade zijn de bedragen en tarieven exclusief BTW.

Bijlage 1: Huisregels Huisregels Gebruiker zal bij het gebruik van de Flexplek de hierna volgende Huisregels in acht nemen. Tevens zal Gebruiker er voor zorgdragen dat vanwege hem aanwezige derden dit eveneens doen.

Artikel 1. Algemene regels
1. Roken is slechts toegestaan op de daarvoor expliciet aangewezen plaatsen. Het is niet toegestaan te roken in de buurt van de ingang van het Gebouw.
2. Het is niet toegestaan zich buiten de Openingstijden in het Gebouw te begeven. Overnachten in het Gebouw is niet toegestaan.
3. Bij het gebruik van een Flexplek zal gebruiker geen (geluids)overlast veroorzaken aan de andere aanwezigen in het Gebouw.
4. Het nuttigen van drank en voedsel is slechts toegestaan op de Flexplek en de daarvoor expliciet aangewezen plaatsen.
5. Het is niet toegestaan de inventaris van het Gebouw voor andere doeleinden te gebruiken dan waar deze voor is bedoeld. Staan op stoelen, tafels en bureaus is niet toegestaan.
6. Overmatig stroom- en internetgebruik, zoals het downloaden van grote bestanden, langdurig streamen van video’s en aansluiten van grootverbruikende apparaten is niet toegestaan. De hierdoor door Texelsche Kade extra gemaakte kosten worden bij Gebruiker in rekening gebracht.
7. Indien Gebruiker bevoegd is tot het toepassen van BHV zal hij dit aan Texelsche Kade doorgeven. 8. Persoonlijke goederen en andere eigendommen dienen na het gebruik van de Flexplek te zijn verwijderd.

9. Texelsche Kade is bevoegd personen te verwijderen uit het Gebouw indien zij aanstoot geven, de orde verstoren, de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengen, handelen in strijd met de Huisregels of op een andere wijze overlast veroorzaken.
10. In deze Huisregels wordt onder Texelsche Kade eveneens verstaan de door Texelsche Kade aangewezen beheerder.
11. Het hebben van (huis)dieren in het Gebouw is niet toegestaan.

Artikel 2. Algemene Ruimtes
1. De algemene ruimtes, waaronder de Overleg en Conferentieruimtes, dienen na gebruik opgeruimd en schoon achter te worden gelaten.
2. Reservering van de algemene ruimtes is mogelijk tot minimaal 24 uur voor aanvang van het gebruik daarvan.
3. Annulering is mogelijk tot 24 uur voor aanvang van het gepland gebruik. Eventueel betaalde kosten zullen niet worden gerestitueerd, maar gelden als een tegoed. Bij annulering korter dan 24 uur zal de betaling noch worden gerestitueerd, noch worden omgezet in een tegoed.
4. De sleutels en eventuele tags voor het alarmsysteem dienen na het gebruik van de algemene ruimtes bij Texelsche Kade te worden ingeleverd. Daarna zal de borg worden terugbetaald.